رضا حسنوند و مناجات لکی

مناجات زیبای لکی از رضا حسنوند در شبکه افلاک

 

وه نوم خدایی گه وارونه مِی   

نجات بشر اِ بیابونه مِی

ترجمه:به نام خدایی که  باران محبت ازوست و هموست که سرگشتگان بیابان را رهنمون است

        وه نوم خدایی گه او دل ریَه مه 

  هرونچی گه بوشی هنی هر کمه

ترجمه:به نام خدایی که رحمتش به حدی است که هرچه در این  باب بگویی باز اندک است

         وه نوم خدایی که دل شاکره  

  رحیم ار بسلمونو هم کافره

ترجمه:به نام خدایی  که شادی دلها ازوست و مسلمان و کافر برسفره ی لطفش روزی خوارند

             خدایی گه جز او شناسه نیه          

  اگرنیتی او  وج هناسی نیه

ترجمه:همان خدایی که جز او آشنایی وجود ندارد و اگر اراده ی او نباشد توان نفس کشیدن برای کسی  نمیماند

       وه نو م خدایی گه مل پرّ دئه     

خدای گه چرخ فلک خرّ دئه

ترجمه:به نام خدایی که پرنده را توان پرواز میدهد و فلک را برمدار خود میگرداند

     خدایا وه نوم تو دم آکرم     

وه نوم تو آرومه  دردسرم

ترجمه:خدایا کلام  را به نام تو آغاز می کنم و ذکر تو باعث التیام درد من است

   خدایا تو دلیا پریشو نهه    

   کتیتن کوئعل  فکر لاشو نهه

ترجمه:خدایا تودریارا پریشان مکن کوهها افتاده ی تواند دراندیشه تنه زدن نباش

      خدایا درِک نرم دیدارته       

  ملیچک وه دونی گرفدارته

ترجمه:خدایا خار نرم دیدارتست و گنجشک با خوردن دانه ای اسیر محبت تست

    خدایا کراس ا ور دل نکن   

   گل عشقته باخ بلبل نکن

ترجمه:خدایا آبروی دلها را مبر وگل عشق را از باغ بلبل محو مکن

  خدایا تو آو لادَرِ کشتمی     

  تو خو پورّ ن اولئن خشتمی

ترجمه:خدایا تویی که آب محبت را به کشتزار من میرسانی و هم تویی که خشت
 آغازین وجود مرا درست نهاده ای

  خدایا تو اِ  ویشه آگر نئه       

وه دوسل تو عقل سَره پر نئه

ترجمه:خدایا تو بیشه دوست دارانت را آتش مزن و به یاران اندیشه ناقص مده

خدایا تو آگر ننه مال کس    

نهه باخ بئ بر تو اوجاخ کس

ترجمه:خدایا خانه کسی را طعمه حریق مکن و نتیجه زحمات کسی را مانند درخت غیر مثمر مکن

خدایا تو روژ کسه شو نهه      

سلامت بدن کس تو وه تَو نهه

ترجمه:خدایا روزگار کسی را سیاه مکن و سلامت کسی را اسیر تب مکن

      خدایا درِک اِ دس کس نچو      

 زوئون کسی اِ چِله بس نچو

ترجمه:خدایا کاری کن که خاری دردست کسی نخلد و زبان کسی در بیان حقایق قفل نشود

          خدایا چَمه می تر  وه  ماتم نهه   

  دل کس اسیر دس خم نهه

ترجمه:خدایا دیده کسی را خیس اندوه مکن و دل کسی را اسیر غم منما

            خدایا چَمه می خرّده ارحال مو      

 کُچِک کم حاوا ده  وره  بالمو

ترجمه:خدایا گوشه چشمی از روی عنایت به ما داشته باش و سنگ نامهربانی را نصیب بال پرواز ما مکن

           نهه بیله مر لئز و  لُونه دلم   

  نئه آورا پیش و ژونه دلم

ترجمه:خدایا آشیان دلم را مسوزان و بند آب کشتم را بر آب مده

         خدائا مه هامر دراخل دسم حالیه  

جناب تو یارب فره عالیه

ترجمه:خدایا منِ گدا بر آستانت ایستاده ام ، در صورتی که جناب تو بسیار عالی است

      گدای دراخل پشیمو نهه      

  لئوه ملک عاقل هراسو نهه

ترجمه:خدایا گدای آستان خود را پشیمان مکن و مجنون ملک عقلا را هراسان منما

      مرادم بئه تا وه شایی بچم  

دس پِر اِ مِلک گدایی بچم

ترجمه:خدایا مرا به آرزویم برسان تاباشادمانی و دست پر از آستانت برگردم

          گدا  مال تو طول شاهی  ژنه     

خدایا ا طوله هنی هن منه  

ترجمه:خدایا گدای خانه تو طبل شاهی می زند و آن طبل زن منم

            وه شایی رسیم اژ گدایی درت       

سَرو گیونمهَ کُل بوئه خِر سرت

ترجمه:من با گدایی دربار تو به پادشاهی رسیدم پس تمام وجودم فدای توباد

 

 

 

هزدائن

/ 1 نظر / 95 بازدید
رضا حسنوند

با سلام خدمت آقای یوسفوند یک غزل لکی تقدیم شما می شود جيه رتودار رضا حسنوند تك تك روين جيه رتو دارمي دم تقه شيريني شوگارمي بي هل پف آگر ورچيتمي هوفه لي كويچه ئو بازارمي پوقه كر روژل سخت مني قويله كر ارسر ديوارمي دل جمن طلف هه لورك مني قرس هرازگاني گل دارمي دل تزن و دل گزن و دل تكن هريه مزانم تو كس و كارمي