فایل صوتی شعر طنز لکی گوجه نامه از رضا حسنوند

  فایل صوتی شعر طنز لکی گوجه (تماته) نامه از رضا حسنوند

 

یه گوجه می دی اَردر قصاوی
گپ سویر قوئین تیپ حساوی

پرسیتیه چلقی یه چات خراوی

اری گوشتاوی یاگه کاواوی

چلق بیچاره بدن سرّ بی تی

ارقی دیواری دُره دُربیتی

چیو پژئ داره مِف ئر کِیشیتی

سه چوار تال می اِ سویل کیشیتی

چنگ نائه تینی گوجه مخدار دار

وتی یه چئکه اِ کویچه و بازار

هرجا منیشم ذکر شر تونه

گپ مل شو سر گَر تونه

تفری رویته سویر وا کردی

آوه روی موز بیچاره بردی

 موز شل شکت مائه برزیل

تو آبادیتو ها ایلا دسبیل

اسه قیمتت دو قات موزه
تفعر گُجریت هم تئعل هم سوزه

تفر نشق توئل آوری کمت
میت بائیمجونی بنمر ژیر چیه مت

درسه الان قیمتت اوجه
ولی آخرت موئه رب گوجه

گوجه وه یه گل وژا تکونی

دسی خر داتی شونی پوقونی

یخه ول بیتی گوجه آخر شر
بدن بوئیتی ا طور سگ تر

کلک دُر کردئ وعره قصاوی
وتی ا بدبخت چلق کاواوی

منو تو رفیق موقه مخلیم
ار سرِ آگر هم همبخلیم

وره یه مه بیم شکت تنیا
ولی اسگه تو هاینه دم منا

اِ زور گرونی وه یاری خدا

هامر ترازی وه نرخ طلا

بنومی پیاز کل جا کتیه سه

... بدبخت بی دم کتئه

 گوجه وت یه گپ نازاری دئرم

خه ور خوش خوئ طوم داری دئرم

راسی اَرا چه تو هولت کردم

قرقرت گرتم ا راوت بردم

چلق بیچاره پت پاکا کردی

ِشون و مل بدگل وژ راسا کردی

وت زویکه بینم تازه چه دیری

هردیری گیو اضافه میری

گوجه وت ا رو راوه راوی بی

نه گپ گوشتاو ئو نه کاواوی بی

تکم دائه ور بینم یه چئکه

اِ  دلا وتم گوجه هو هی که

مه دیم یه بری تموم هراسو

هرکوم زرکی نژی وه دسو

سه چوار مرخ گن کل راقا بردی

ا کشور خارج عمر وژ کردی

موئتو یاونه سبد کالائن

ا نوم مرخعل یاونه بالائن

نائیلونی تر  نخه عیدونه

خدا بوئری ا دو گپ نونه

موقی آناناس بیسه تخه

دمعر مارئ جناب نخه

 یکی موئتی یه فکر نابه
نژی جانشین چلوکبابه

یکی موئتی یه اقتصاده
بیرن نترسن نخه کم باده

خدا بچوقن چرخ زمونه

نژی ئو نخه بیه عیدونه

خو چمی نوئا دیم معلمن
اژیر دس پا چی نژی گمن

 گوجه سوزی بیم خدا پنام بی

ا خجالتی رنگ سویرا بی

خدا بوئر ا میار و مژی

وخدی عیدونه مهنه نژی

اسگه اینجانب حضرت گوجه

بی جهت نیه نرخم ار، اوجه

دئن و گناهِ کلتونی مِلم

عیدونه نژی نئه نه معلم

 

برگرفته از وبلاگ شاعران لک زبان

 

هزدائن

 

/ 0 نظر / 417 بازدید