آهنگ لکی خداحافظ دا داوه از علیرضا نادری

آهنگ لکی سنتی از علیرضا نادری با نام خداحافظ دا داوه

سعیل کن سعیل کن سعیل کن جورو جفا 

سعیل کن رنگ و ریا ، سیل زور خائنعل برگ ایمه کردئه سیاه

سعیل زور خائنعیل ئر مردم بئ گنا ...

 

 

 

 

 

هزدائن   

 

 

 

/ 1 نظر / 174 بازدید
محسن

دسه گلتو نیژه خیلی قشنگ بی ، قدر دان زحمتلتو نیم برال شیرم، افتخاره هرچی لکه... دانشجو از مازندران