دکلمه لکی پیایی نمن از علی کولیوند

دکلمه لکی پیایی نمن از علی کولیوند

 

 

هویچ کس اژ ئِه شَکتهَ دل نگستهِ
شیون گسته ولیکن کل نگستهِزنیمو هرمری آویاری زَل بی
اژ ئِه بوسونهَ کس حاصل نگستهِ

 

داوالهِ که قله دسهَ براسهِ
قلا گسته ولی بلبل نگستهِ


ئه شهرهِ که مدوم لیوهَ بگیرهَ
کسی یه لیوه ی عاقل نگستهِ


فلک پلم آگر ار خدا گرتویته
قل مو کورا بی و کس قل نگستهِ


مله باریکَ حق چیهِ گَل دار
کسی مرز حق و باطل نگستهِ


ئه شهره کل هوس طاووس دیرن
کسهِ جویجک بتِ  بد گل نگستهِ


وه جرم عاشقی کل سر وه داریم
کسی یه قاضیهَ عادل نگستهِ


پیایی نَمن ئه "ایل پیایی"*
وجاخمو مرد کسی قاتل نگستهِ

 

ترجمه فارسی :

 

1- هیچ کس از این خسته دل نخواست
شیون خواست ولیکن کِل نخواست


2-زندگیمان همچو آبیاری کردن "زل" بود (کنایه از کار عبث و بیهوده)
از این بوستان کسی حاصلی نخواست


3-مترسکی که دوست ملخ هاست
کلاغ خواست ولی بلبل نخواست


4-در شهری که دیوان ها را به بند می کنند
کسی دیوانه عاقلی را نخواست


5-فلک آتش از خدا می خواست
سوختیم و کسی خاکسترمان را نخواست


6-گردن باریک حق به سر دار رفت
کسی نخواست بداند مرز حق و باطل کجاست


7-در این شهر همه هوس طاووس دارند
کسی "جوجه اردک زشتی" را نخواست


8-به جرم عاشقی همه سر به داریم
افسوس کسی قاضی عادلی نخواست


9-مردی در ایل مردانگی نمانده است
امید ایل مان مرد و کسی سراغی از قاتل نگرفت.

 

 

 

 

برگرفته از لکی چر

 

 

 

هزدائن


/ 1 نظر / 140 بازدید
حامد

دمت گرم واقعا