آهنگ لکی سنتی غم از علیرضا نادری

آهنگ لکی سنتی غمیگین از علیرضا نادری با نام غم برامی 

 

مه کر غم بیم ، ژغم بیم پئا 

غم نافم بری ، غم نامم نئا 

غم چاشتو ،غم شام غم توشه رام

غم کاروانسرای شو منزلگام

ئه غم برام بین هئیونه

 کعسه دلخوام بین هئیونه

هرجا که مئ چم ،ئرا هره نوام بین

 

 

 

هزدائن 

 

/ 0 نظر / 313 بازدید