آهنگ لکی هنایی آرزومه از علی کولیوند زاده

آهنگ لکی سنتی از علی کولیوند زاده با نام هنایی آرزومه

 

 

  

 

اخذ شده از وبلاگ آقای علی کولیوند زاده  : لکی چر 

 

آئم نیهَ حوایی آرزومهَ

خریوم آشنایی آرزومهَ 

هویرَ خُصه متاوهِ اَر زنِئیم

سویر دامیرهَ سایی آرزومهَ

 

اَنو بیهَ گولاو ئهِ چالَ تینیم

کز و کورم هنایی آرزومهَ

 

منو شادی برا کشته یکیمن

شر های نومو کوخایی آرزومهَ

 

قُلهَ کتیسه باخم رنج بی وَر

داوالهِ کم قلایی آرزومهَ

 

بیسهَ دَم تقهَ رسم نابرایی

مردی مردیهَ پیایی آرزومهَ

 

ناخا ئهِ ویر بچو دردلهَ کوینهَ

زِئیمدارم خوایی آرزومهَ

 

دورُنیر دامهَ مردمَ حفی تویز

عیسا که نه موسایی آرزومهَ

 

آرش ئهِ بن چاه کمونهِ اشکیا

دَماون و دَنایی آرزومهَ

 

بچن جم کن حکیملَ کُل عالم

دژهَ دیرم دوایی آرزومهَ

 

بچن خَوَر بینه اَ چاره نویسهَ

خدا مردیه خدایی آرزومهَ

 

"علی کولیوندزاده"

 

هویر:خورشید/سویر دامیره: گرمازده شده ام (حالتی است که به علت قرار گرفتن بیش از حد در مقابل آفتاب و گرما رخ می دهد)/ سایی: سایه ای/ انو: اندوه، بغض/ گولاو: چاله آب/ تینییم: گلویم/ قُلهَ:ملخ/ رنج بی ور: رنج بی حاصل/ داوال: مترسک/ قلا: کلاغ/ ناخا: نکند (چنین نشود)/ زئیمدار: زخمی/ دم تقه: حرف سر زبان ها/ حفی تویز: افعی صفت، افعی چهره/ دژه: درد.

 

آدمی پیدا نمی شود حوایی آرزو دارم/غریبم آشنایی آروز دارم


خورشید غصه بر زندگیم می تاید/ من گرمازده شده ام سایه ای آرزو دارم

اندوه در گلویم جمع شده/ ساکت و غمگینم فریادی آرزو دارم


من و شادی باهم برادر کشتگی داریم/دشمنی بین ماست کد خدایی آرزو دارم

نکند درد های کهنه فراموش شود/ من زخمی ام و نمک آرزو دارم


رسم نابرادریهمه گیر شده است/ مردی مرده است، مردی آرزو دارم


پیرامونم را مردمان افعی صفت گرفته اند/ عیسی که نی موسایی آرزو دارم


آرش با کمان شکسته در ته چاه گیر افتاده است/ دماوند و دنایی آرزو دارم


تمام حکیمان عالم را جمع کنید/ درد گرانی دارم و درمانی آرزو دارم


بروید به آنکه سرنوشت را می نویسد خبر بدهید/ خدا مرده است "خدایی" آرزو دارم.

 

 

 

فایل صوتی 

 

هزدائن 

 

هزدائن  

 


/ 0 نظر / 95 بازدید